Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture: Ang Layunin ng Buhay, ikalawang bahagi: Pag-unawa sa Ugat ng Paghihirap (Hulyo 06, 2017 | Huwebes)

Tatalakayin ni gurong Frank ang Layunin ng Buhay.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: frank.costelloe)

Kailan: Hulyo 06, 2017 | 8:00 pm – 9:00 pm

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture: Ang Layunin ng Buhay (Hunyo 22, 2017 | Huwebes)

Tatalakayin ni gurong Frank ang Layunin ng Buhay.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: frank.costelloe)

Kailan: Hunyo 22, 2017 | 8:00 pm – 8:45 pm

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture: Ang Buhay at Kamatayan ay Iisa (Hunyo 15, 2017 | Huwebes)

Tatalakayin ni gurong Frank ang paksang, “Ang Buhay at Kamatayan ay Iisa.”

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: frank.costelloe)
Kailan: Hunyo 15, 2017 | 8:00 pm – 9:00 pm

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pag-aaral ng Budismo (May 01, 2017)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: May 01, 2017 | 10:00am – 11:00am

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Budismo at ang Layunin ng Buhay (Apr. 30, 2017)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang Budismo at ang tunay nating layunin sa buhay.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines
Kailan: April 30, 2017 | 3:30pm – 6:30pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

Ano ang Layunin Natin sa Buhay? (at ang 2 kategorya ng Kaligayahan)

Ang tanong na maraming beses nang sinagot ngunit hindi talaga nasasagot. Marahil iba-iba kasi ang ideya ang bawat sa isa sa kanilang layunin sa buhay. Tatanungin natin ang tanong na ito sa ating sarili. Maaga sa iba, huli sa iba pero darating ang tanong na ito sa ating buhay.

Tinuturo ng Budismo na ang layunin natin sa buhay ay maging masaya. Simple lang no? Simple nga ba? Maaring magagam-agam tayo sa katwiran na ito. Pero sa likod ng simpleng pangungusap na ito mababatid natin na may mas malamin itong sinasabi. Hindi ba’t sa lahat ng ginagawa natin, ginagawa natin ito upang sumaya? – umayos ang pakiramdam, lumigaya, mawalan ng alalahanin, mawalan ng problema, mawalan ng pagdududa, atbp… Walang duda na walang sinuman sa atin ang gagawa ng mga bagay na sadyang makakapag-miserable ng ating buhay. Ang kaligayahan ay isang uri ng pamumuhay at kailangan natin ito sa ating mga buhay.

Itinuro ni Sakyamuni Buddha ang 2 kategorya ng Kaligayahan. Sila ang mga sumusunod:

2 Kategorya ng Kaligayahan

1. Di-ganap na Kaligayahan

Ito ang klase ng kaligayahan na kailangan natin upang mabuhay. Mayroon itong 3 katangian. Ito ay pansamantala, hindi kumpleto, at naglalaho pagkamatay natin. Ang ganitong klase ng kaligayahan ay naguugat sa ating mga hangarin bilang tao (ang pagnanais na makakuha o makagawa ng isang bagay), at ang hangarin ng tao ay walang katapusan – pera, kasintahan, libangan, kalusugan, aliwan, at marami pang iba. Ngunit kalaunan ang matinding galak na nadama natin sa umpisa ay unti-unting nawawala. Tulad sa law of diminishing marginal utility, lahat ng bagay ay nakakasawa kapag paulit-ulit na itong ginagawa. Lahat nga bagay ay pansamantala. Ang kabataan natin ay tatanda, ang malakas na katawan natin hihina – ito ang realidad ng buhay. Ang mga bagay na minsa’y nagdala sa atin kagalakan ay mawawala ang kinang. Kaya nga maigi na tingnan nating ang mga bagay sa maaring mangyari sa hinaharap nito, nang sa gayon kapag nanduon na tayo ay alam na natin na nagbago na ito.

2. Ganap na Kaligayahan

Ang kaligayahan na ito ay ang layunin natin sa buhay. Ang kaligayahan na ito ay hin mabubuwag at hindi tayo lilisanin. Makakamit ito sa pakikinig at pagsasabuhay ng mga turo ng Budismo. Magandang ring simulan sa Batas ng Sanhi at Epekto at ang Anim na Mabubuting Gawain ang pag-aaral ng Budismo.


Leave a comment

Sakyamuni Buddha

Ang “Enlightened One”, ang Dalisay, Guro… lahat ng bansag na ito na ibinigay kay Sakyamuni Buddha ay maaring narinig na nating lahat. Ngunit bago pa man siya naging Buddha, siya ay si Prinsipe Siddharta Gautama. Ipininanganak sa Lumbini (ngayon ay Nepal) noong ika-8 ng Abril, 2,600 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga magulang ay si Haring Jobon at Reyna Maya. Tumira siya sa Kapila-Vastu at sa edad na 19 pinakasalan si Yasodhara. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang anak na lalaki.

Umalis siya ng palasyo sa edad na 29 noong ika-8 ng Pebrero upang mamuhay bilang isang asetiko. Ngunit nadiskubre niya na kahit ito ay hindi ang tamang landas upang makamit ang tunay na kaligayahan.

Sa edad na 35, nakamit niya ang “enlightenment” o ang tunay na kaligayahan matapos niyang mapagaralan na ang gitnang landas sa pagitan ng labis na karangyaan at pagiging labis na asetiko. Nagturo siya ng Budismo ng 45 taon bago siya pumanaw sa edad na 80 sa ika-15 ng Pebrero. Nagiwan siya ng 7,000 sutra.

Maikling buod:

  • Apr.  8: Ipinanganak bilang Prinsipe Siddharta sa Lumbini
  • Feb.  8: Nilisan ang palasyo upang mamuhay bilang asetiko sa edad na 29
  • Dec.  8: Nakamit ang “Enlightenment” sa edad na 35
  • Feb. 15: Pumanaw sa edad na 80
  • Asawa: Yasodhara, 1 anak na lalaki
  • Magulang: Haring Jobon at Reyna Maya
  • 7,000 Sutras