Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture: Aralin tungkol sa Budismo (Apr. 29, 2017)

Ibabahagi ni gurong Sumie ang mga aralin tungkol sa Budismo.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: musr4326hx6)
Kailan: April 29, 2017 | 1:00pm – 2:30pm

MAKINIG // ISAGAWA
Advertisements


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Budismo at ang Layunin ng Buhay (Apr. 30, 2017)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang Budismo at ang tunay nating layunin sa buhay.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines
Kailan: April 30, 2017 | 3:30pm – 6:30pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Ano ang ating Tunay na Sarili? (Apr. 15, 2017)

Ano ang ating Tunay na Sarili? Tinuturo sa atin ng Budismo na mayroong 3 Salamin na nagsasabi tungkol sa ating sarili. Ang Salamin ng Sarili, Salamin ng Iba at Salamin ng Dharma. Ito ang tatalakayin ni gurong Masaki sa pagtitipon na ito.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines
Kailan: April 15, 2017 | 2:00pm – 4:00pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA

Photo Credit: Filipino Pureland Buddhism | En-En Usomoto

This slideshow requires JavaScript.


Leave a comment

Ano ang Budismo?

Ang Budismo ay isang Relihiyon at Pilosopiya na itinuro ni Sakyamuni Buddha o Gautama Buddha noong 6th siglo B.C. (mga 2,600 na taon na ang nakalilipas). Iniwanan n’ya tayo ng 7,000 na sutra.

Ngayon may 2 pangunahing paaralan ng Budismo, and Theravada at ang Mahayana. Sa kabila ng pagkakaiba, bahagi pa rin ng 2 paaralan na ito ang karaniwan na elemento ng tradition, saloobin at buod ng aral ng Budismo. Katulad ng isang punong may malalim na ugat at tinubuan ng maraming sanga.

Ang Theravada, ang pinakamatandang paaralan ng Budismo, ay malawak na sinasagawa sa mga Timog Asyanong bansa ng Sri Lanka, Cambodia, Laos, Burma, at Thailand. Ito na siguro ang pinakatradisyunal ng paaralan ng Budismo dahil ang sinusunod dito ay ang pinakamaagang turo ni Buddha. Halos hindi nito binibigyang pansin ang mga konsepto ng bathala. Ang layunin ng mga turo nito ay ang maabot ang Nirvana o isang estado ng lubos na kaligayahan na magpapalaya sa walang katapusang pagsilang dito sa mundo.

Ang Mahayana ay nagsanga sa maraming uri ng paaralan sa mga basang Japan, Korea, China, at Tibet. Ilan sa mga uri ng paaralan ng Mahayana ay ang Zen, Pureland at Tibetan. May mga paaralan ng Mahayana na kumikilala sa konsepto ng bathala.

Natuklasan ni Siddharta Gautama (tunay na pangalan ni Sakyamuni Buddha) ang mga katotohanan sa pamamagitan ng mga lohikal na katwiran at hindi sa mga banal na pahayag. Nakamit nya ang “enlightenment” hindi sa pag-abala sa mga nilalang na labas sa ating karanasan kundi sa pagtukoy ng ating layunin sa buhay, kasama dito ang tunay na kaligayahan. Naranasan niya na parehong mamuhay ng marangya at bilang asetiko. Hindi nya nahanap ang tunay na kaligayahan sa 2 uri ng pamumuhay na ito kung kaya’t kanyang napagtanto na mayroon gitnang daan. Mula dito nagsimula ang pundasyon ng mga turo ng Budismo. Sa madaling sabi, pinapayo ng Budismo na gawin nating ang mga tamang bagay at yan ay ang pag-gawa ng mabubuting bagay upang umani din tayo ng mga mabubuting epekto mula sa mga ito.

“Ang uri ng butong itinanim ay magbubunga ng sya ring prutas. Ang mga gumagawa ng mabuti ay makakakamit ng mga mabubuting resulta. Ang mga gumagawa ng masama ay magkakamit din ng masama. Kung maingat kang nagtanim ng mabuting gawain, ikaw ay aani rin ng mabuting bunga”

Dhammapada


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture: Ang Batas ng Sanhi at Epekto (Apr. 16, 2017)

Makinig sa aral ng Budismo. Ang paksa ay Ang Batas  ng Sanhi at Epekto. Ito ang pundasyon ng Budismo. Hindi natin maiintindihan ang mga aral ng Budismo kundi natin maiintindihan ito. Ang guro ay si gurong Sumie.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: musr4326hx6)
Kailan: April 16, 2017 | 1:20pm – 2:30pm

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Batas ng Karma sa Budismo (Apr. 9, 2017)

Ito ay karugton ng paksa nung nakaraang linggo na Ang Pundasyon ng Budismo. Bibigyang pansin nitong linggong ito ang Batas ng Karma. Ang guro ay si gurong Masaki

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines
Kailan: April 9, 2017 | 3:30pm – 4:30pm

MAKINIG // ISAGAWA

Photo Credit: Pureland Buddhism Center of the Philippines

This slideshow requires JavaScript.


Leave a comment

Ano ang Layunin Natin sa Buhay? (at ang 2 kategorya ng Kaligayahan)

Ang tanong na maraming beses nang sinagot ngunit hindi talaga nasasagot. Marahil iba-iba kasi ang ideya ang bawat sa isa sa kanilang layunin sa buhay. Tatanungin natin ang tanong na ito sa ating sarili. Maaga sa iba, huli sa iba pero darating ang tanong na ito sa ating buhay.

Tinuturo ng Budismo na ang layunin natin sa buhay ay maging masaya. Simple lang no? Simple nga ba? Maaring magagam-agam tayo sa katwiran na ito. Pero sa likod ng simpleng pangungusap na ito mababatid natin na may mas malamin itong sinasabi. Hindi ba’t sa lahat ng ginagawa natin, ginagawa natin ito upang sumaya? – umayos ang pakiramdam, lumigaya, mawalan ng alalahanin, mawalan ng problema, mawalan ng pagdududa, atbp… Walang duda na walang sinuman sa atin ang gagawa ng mga bagay na sadyang makakapag-miserable ng ating buhay. Ang kaligayahan ay isang uri ng pamumuhay at kailangan natin ito sa ating mga buhay.

Itinuro ni Sakyamuni Buddha ang 2 kategorya ng Kaligayahan. Sila ang mga sumusunod:

2 Kategorya ng Kaligayahan

1. Di-ganap na Kaligayahan

Ito ang klase ng kaligayahan na kailangan natin upang mabuhay. Mayroon itong 3 katangian. Ito ay pansamantala, hindi kumpleto, at naglalaho pagkamatay natin. Ang ganitong klase ng kaligayahan ay naguugat sa ating mga hangarin bilang tao (ang pagnanais na makakuha o makagawa ng isang bagay), at ang hangarin ng tao ay walang katapusan – pera, kasintahan, libangan, kalusugan, aliwan, at marami pang iba. Ngunit kalaunan ang matinding galak na nadama natin sa umpisa ay unti-unting nawawala. Tulad sa law of diminishing marginal utility, lahat ng bagay ay nakakasawa kapag paulit-ulit na itong ginagawa. Lahat nga bagay ay pansamantala. Ang kabataan natin ay tatanda, ang malakas na katawan natin hihina – ito ang realidad ng buhay. Ang mga bagay na minsa’y nagdala sa atin kagalakan ay mawawala ang kinang. Kaya nga maigi na tingnan nating ang mga bagay sa maaring mangyari sa hinaharap nito, nang sa gayon kapag nanduon na tayo ay alam na natin na nagbago na ito.

2. Ganap na Kaligayahan

Ang kaligayahan na ito ay ang layunin natin sa buhay. Ang kaligayahan na ito ay hin mabubuwag at hindi tayo lilisanin. Makakamit ito sa pakikinig at pagsasabuhay ng mga turo ng Budismo. Magandang ring simulan sa Batas ng Sanhi at Epekto at ang Anim na Mabubuting Gawain ang pag-aaral ng Budismo.