Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

Ang Batas ng Karma (Sanhi at Epekto)

2 Comments

Sinasaad sa Batas ng Karma (Sanhi at Epekto) na ang bawat sanhi ay may katapat at hindi matatakasang epekto. Ito ay tinatawag ring Batas ng Karma. Ngunit bago ang lahat ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang “sanhi” at “epekto?” Ang sanhi ay ang ating mga aksyon o gawa. Bagay na ating ginawa. Ang ibig sabihin ng epekto ay resulta. Maari nating sabihin base sa batas ng sanhi at epekto na ang ating mga aksyon ay laging may katumbas na hindi maiiwasang resulta. Kaya napaka-importanteng malaman ang tatlong prinsipyo ng Batas ng Karma (Sanhi at Epekto). Sila ay ang mga sumusunod:

  1. Ang mabuting sanhi ay magbubunga ng mabuting epekto
  2. Ang masamang sanhi ay magbubunga ng masamang epekto
  3. Ang sarili mong sanhi ay magbubunga ng epekto sa iyong sarili

TAG - Sanhi at Epekto tsart

Ang unang prinsipyo ay nagsasaad na ang MABUTING GAWAIN ay magbubunga ng MABUTING RESULTA. Kapag gumawa ng mabuti para sa iyong kapwa, maganda o mabuting epekto ang iyong matatanggap.

Ang ikalawang prinsipyo ay kabaligtaran ng una. Ang MASAMANG GAWAIN ay magbubunga ng MASAMANG RESULTA.

Ang pinakahuling prinsipyo ay ang SARILING GAWA ay magbubunga ng SARILING EPEKTO, ibig sabihin ang mga epekto ng mga bagay na ginawa mo ay sa iyo lamang babalik. Halimbawa, may 2 tao sa isang lamesa. Ang isa ay walang tigil sa pag-inom ng beer, at ang isa naman ay hindi umiinom ng beer. Ang malalasing ay yun lamang taong walang tigil sa pag-inom ng beer at hindi yun isang walang iniinom na beer kahit isa. Halimbawa rin ay nag-aral ako ng mabuti para sa isang pagsusulit, epekto nito ay makakakuha ako ng mataas ng marka. Ang mga kaklase ko ay hindi makakakuha ng mataas na marka dahil nag-aral ako ng maigi.

Upang lubus na maunwaan ang batas ng sanhi at epekto ay kailangan lagi nating tatandaan ang 3 prinsipyong ito. Ugalian natin na laging gumawa ng mabuti upang ang hinaharap ay magdala sa atin ng mabuting epekto.

TAG - Sanhi at Epekto tsart 2

Ikalawang Bahagi: Ang Batas ng Karma (Kundisyon)

Basahin ang 3 Mundo at ang 10 Direksyon upang malaman kung paano sila nauugnay sa Batas ng Karma (Sanhi at Epekto).

Advertisements

2 thoughts on “Ang Batas ng Karma (Sanhi at Epekto)

  1. Pingback: Ang Batas ng Sanhi at Epekto 2 (KUNDISYON) | Pagsusumikap

  2. Pingback: Ang 3 Mundo at ang 10 Direksyon | Pagsusumikap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s